Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai

KAS YRA VYKDYMO IŠLAIDOS?

Tai išlaidos, susijusios su turto apžiūra, areštu, įkainojimu, pervežimu, saugojimu ir realizavimu, atlyginimas ekspertams, vertėjams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems vykdymo procese ryšių išlaidos. Taip pat jas sudaro skolininko, jo turto arba vaiko paieškos išlaidos, antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos. Be to, vykdymo išlaidoms priskiriamos išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, internete, su kuratoriaus paskyrimu susijusios išlaidos. Taip pat ir kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos.

Visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali būti nustatytos Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko.

Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Teismo nutartis dėl vykdymo išlaidų priteisimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu

Vykdymo išlaidos skirstomos į:

  • Bendrąsias vykdymo išlaidas;
  • Vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu; 
  • Atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.

Kaip apskaičiuojamos vykdymo išlaidos, mokama suma

Bendrosios vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o šios instrukcijos nustatytais atvejais – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė).
Tuo atveju, kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos benrąsias vykdymo sumas bei sumas, mokėtinas už atskirus vykdymo veiksmus (3 lentelė), tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO IŠIEŠKOMOS SUMOS

1 Lentelė.

Eil. Nr. Išieškotina suma Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Iki 2,9 euro 12 eurų 8 eurai
2. Nuo 2,9 iki 14,48 euro 16 eurų 20 eurų
3. Nuo 14,48 iki 57,92 euro 20 eurų 40 eurų
4. Nuo 57,92 iki 289,62 euro 24 eurai 79,99 euro
5. Nuo 289,62 iki 579,24 euro 28 eurai 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro
6. Nuo 579,24 iki 868,86 euro 32 eurai 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro
7. Nuo 868,86 iki 1 158,48 euro 36 eurai 17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro
8. Nuo 1 158,48 iki 1 448,1 euro 40 eurų 16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro
9. Nuo 1 448,1 iki 2 027,34 euro 48 eurai 15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro
10. Nuo 2 027,34 iki 2 606,58 euro 56 eurai 14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro
11. Nuo 2 606,58 iki 3 185,82 euro 63,99 euro 13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro
12. Nuo 3 185,82 iki 4 344,3 euro 79,99 euro 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro
13. Nuo 4 344,3 iki 8 688,6 euro 99,99 euro 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro
14. Nuo 8 688,6 iki 14 481 euro 139,99 euro 8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro
15. Nuo 14 481 iki 28 962 eurų 239,98 euro 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro
16. Nuo 28 962 eurų 399,97 euro 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYKDOMOJO DOKUMENTO KATEGORIJOS

2 Lentelė.

Eil. Nr. Vykdomojo dokumento kategorija Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Dėl daiktų perdavimo išieškotojui 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus
2. Dėl vaiko perdavimo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
3. Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų 79,99 euro 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą
4. Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas 24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą
5. Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo 12 eurų 10 procentų nuo išieškotos sumos
6. Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą
7. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą ar nustatant konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota teismo nurodytoms operacijoms atlikti, arba vykdant nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
8. Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu 24 eurai 79,99 euro
9. Dėl turto konfiskavimo vykdymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą
10. Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
11. Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo 24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes
12. Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo 12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui
13 Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje 24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠIES

3 Lentelė

Eil. Nr. Papildomų vykdymo išlaidų rūšys Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai
1. A3 formato 1 lapo kopija 0,4 euro
2. A4 formato 1 lapo kopija 0,2 euro
3. Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas 1,2 euro
4. Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas 2 eurai
5. Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą) 1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo
6. Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas 2 eurai
7. Patvarkymo dėl skolos išieškojimo parengimas 2 eurai
8. Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo parengimas 2 eurai
9. Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas parengimas 2 eurai
10. Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą parengimas 2 eurai
11. Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, parengimas 2 eurai
12. Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą 24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą
13. Nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas parengimas 2 eurai
14. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas 2 eurai
15. Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas 2 eurai
16. Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas 2 eurai
17. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas 2 eurai
18. Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas 2 eurai
19. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas 2 eurai
20. Išieškojimo negalimumo akto parengimas 2 eurai
21. Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis 2 eurai
22. Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos Po 0,4 euro už 1 kilometrą
23. Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas 12 eurų
24. Skelbimas internete apie varžytynes 2 eurai
25. Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas 4 eurai
26. Atlygis kuratoriui 79,99 euro vienai vykdomajai bylai
27. Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas 2 eurai
28. Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas 4 eurai
29. Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas 2 eurai
30. Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas 1,2 euro
31. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas 12 eurų