Vykdomieji dokumentai, skolos senaties terminai

Nuo 2003 metų Lietuvoje Įsigaliojantys naujieji Civilinio proceso kodeksas bei Antstolių įstatymas sudaro visas prielaidas antstoliams efektyviau vykdyti teismų sprendimus. Šiame procese aktyviai gali ir turi dalyvauti ne tik išieškotojas, bet ir skolininkas. Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai. Apie tai, kad teismo procesinis sprendimas turi būti vykdomas skubiai, turi būti nurodyta vykdomajame rašte.

Vykdomieji dokumentai dėl grąžinimo į darbą gali būti pateikti vykdyti per 1 mėnesį nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. Vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per 10 metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Vykdomųjų raštų pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus pateikimo vykdyti terminas skaičiuojamas nuo 1 dienos po sprendimo priėmimo.

Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos, tai vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos. Tokiu atveju nustatytas 10 metų senaties terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos.

Jei vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota (pvz., teismas priteisė Jūsų naudai 1000 litų, o antstoliai išieškojo tik 100 arba dar mažiau litų), grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos.

Išieškotojui, kuris praleido terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti dėl teismo pripažintų svarbiomis priežasčių, praleistas terminas teismo gali būti atnaujintas.

Pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo paduodamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje turi būti atliktas teisinę reikšmę turintis veiksmas. Toks pareiškimas yra nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Teismo nutartis, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo, gali būti skundžiamas atskiruoju skundu.

APIE TAIKOS SUTARTĮ

Vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį, kurią sudarius raštu reikia pateikti išieškojimą vykdančiam antstoliui. Ją gavęs antstolis bylos vykdymą sustabdo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Teisėjo nutartimi patvirtintą taikos sutartį galima skųsti atskiruoju skundu.

Jeigu taikos sutarties sąlygos nevykdomos, išieškotojo rašytiniu pareiškimu teismas priima nutartį išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties vykdymo. Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

VYKDYMO SUSTABDYMAS ARBA ATIDĖJIMAS

Vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui.

Patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atidėjimo, vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdomojo dokumento grąžinimo turi būti priimamas nedelsiant paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių vykdymo veiksmai atidedami, vykdomoji byla sustabdoma ar vykdomasis dokumentas grąžinamas. Patvarkymo dėl vykdymo veiksmų atidėjimo, vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdomojo doku­mento grąžinimo nuorašas išsiunčiamas išieškotojui ir skolininkui.

Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais atvejais:

 • skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas;
 • skolininkui netekus veiksnumo;
 • iškėlus skolininkui bankroto bylą, isškyrus neturtinio pobūdžio bylas. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui;
 • kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas, jeigu šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus;
 • kai skolininkui komerciniam bankui Lietuvos bankas paskiria laikinąjj administratorių;
 • kai įkaito turėtojas neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma iš įkeisto turto;
 • gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį;
 • kai atnaujinamas terminas apeliaciniam skundui paduoti, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus).

Antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus:

 • kai raštu prašo išieškotojas;
 • skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniska, gavęs dokumentą is gydymo įstaigos;
 • kai skolininkas gydosi ligoninėje;
 • kai paskelbta skolininko paieška;
 • kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, gavęs dokumentą is gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška;
 • teismui išreikalavus vykdomąją bylą.

KADA ANTSTOLIS BAIGIA VYKDYTI BYLĄ?

Vykdomoji byla laikoma baigta:

 • visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą;
 • grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui;
 • nutraukus vykdomąją bylą;
 • persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui;
 • vykdomąjį dokumentą isšiuntus išskaitoms padaryti į skoli­ninko darbovietę, mokymo įstaigą ir kt.;
 • persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinė­jančiam teismui.